Číslo materiáluVěc
BJ 00588/2019k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8
BJ 00629/2019k návrhu osob oprávněných k disponování s prostředky uloženými na·investičních účtech MČ Praha 8
BJ 00626/2019k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena" pro umístění a provozování stavby pod názvem "Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu vč. přípojek" na·pozemku parc. č. 2986/29, na k. ú. Libeň, obec Praha
BJ 00606/2019k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a·podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc.·č.·693/163 a 693/165, oba na k. ú. Karlín, obec Praha
BJ 00624/2019k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "11010-085606, 0048/19 PH BC Sokolovská, Rohanské n. OK"
BJ 00625/2019k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "11010-089563, 00477/19 FTTH P-8, DS Bohnice, OK"
BJ 00622/2019k návrhu uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – NP č. 601, v˙budově bez čp./č. ev., která je součástí pozemku parc. č. 2982/11, na·k.·ú.·Libeň, 180 00 Praha 8
BJ 00499/2019k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako·"obdarovaným", a pí Ing. Martinou Šámalovou, jako·"dárcem"