Číslo materiáluVěc
BJ 00614/2020k návrhu revokace Usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0503/2020 ze dne 18.11.2020 přijatého k návrhu Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2021 a k návrhu nového znění Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2021
BJ 00591/2020k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8
BJ 00609/2020k návrhu uzavření "Dodatku č. 9" k „Rámcové smlouvě č. EtOP/0385" uzavřené mezi městskou částí Praha 8 a O2 Czech Republic a.s.
BJ 00589/2020k návrhu poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů ve 2. pololetí roku 2020
BJ 00626/2020k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení §·37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
BJ 00613/2020k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.·č.·2982/13, 2982/14, oba na k.ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·Nad·Kotlaskou I)
BJ 00611/2020k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku mimo území Městské části Praha 8 (vlastník žadatel) za pozemek parc.·č.·767/9 na k.ú. Libeň v Praze 8 při ul. Bublíkova (vlastník Hlavní město Praha)
BJ 00610/2020k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.·č.·792/114 na k. ú. Troja v Praze 8 (jižně od ulice Písečná)
BJ 00615/2020k návrhu vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Transformace zástavby podél ul. Prosecké na k.ú. Libeň v Praze 8 a·doplnění podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu Transformace zástavby podél ul. Prosecké (P 553/2019)
BJ 00621/2020k návrhu vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Doplnění asanovaných bloků a transformace zástavby v okolí křížení ul. Prosecká a Čuprova na k.ú. Libeň v Praze 8 a·doplnění podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu Doplnění asanovaných bloků a transformace zástavby v okolí křížení ul.·Prosecká a Čuprova (P 554/2019)
BJ 00623/2020k návrhu vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Stabilizace lokality Labuťka v kontextu dostavby Městského okruhu na k.ú. Libeň v Praze 8 a doplnění podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu Stabilizace lokality Labuťka v kontextu dostavby Městského okruhu (P 555/2019)
BJ 00605/2020k návrhu podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu zkráceným postupem – Zahrádky Šutka na k. ú. Troja v Praze 8
BJ 00607/2020k návrhu podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu zkráceným postupem – Zahloubení ulice V Holešovičkách na·k.·ú.·Libeň v Praze 8