Bod jednání: k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o·zřízení věcného břemene" pro umístění nové distribuční sítě kVN na·pozemcích parc. č. 585/328, 585/330, 827/282 a 827/82, vše·na·k.·ú.·Bohnice, obec Praha (BJ 00535/2021)

Usnesení: NavrhBodu245185775_public.pdf
Přílohy:Smlouva_o_budouci_smlouve_o_zrizeni_vecneho_bremena.doc
leporelo.pdf