Bod jednání: k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části Praha 8 – úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha·8 – pozemku parc. č. 1640/17 (odděleného z pozemku parc.·č.·1640/1 dle Geometrického plánu č.·2548-3041/2021 ze dne 13.7.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Walenkou) na k. ú. Kobylisy v·Praze 8 (BJ 00548/2021)

Usnesení: NavrhBodu245992436_public.pdf
Přílohy: