Číslo materiáluVěc
BJ 00535/2021k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o·zřízení věcného břemene" pro umístění nové distribuční sítě kVN na·pozemcích parc. č. 585/328, 585/330, 827/282 a 827/82, vše·na·k.·ú.·Bohnice, obec Praha
BJ 00543/2021k návrhu "Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2022 a střednědobého výhledu do roku 2027"
BJ 00448/2021k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8
BJ 00479/2021k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování optického vedení pod názvem stavby "SEK Praha-Kobylisy"
BJ 00548/2021k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části Praha 8 – úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha·8 – pozemku parc. č. 1640/17 (odděleného z pozemku parc.·č.·1640/1 dle Geometrického plánu č.·2548-3041/2021 ze dne 13.7.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Walenkou) na k. ú. Kobylisy v·Praze 8
BJ 00533/2021k návrhu nového znění "Směrnice pro postup příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek"
BJ 00532/2021k návrhu nového znění "Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro·zadávání veřejných zakázek malého rozsahu"
BJ 00549/2021k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v·letech 2021 až 2023"
BJ 00551/2021k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a Václavem Vomáčkou na straně druhé
BJ 00553/2021k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností BEMETT Čimice, s.r.o. na straně druhé
BJ 00550/2021k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k "Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace", související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8
BJ 00554/2021k návrhu odstoupení od Kupní smlouvy č. 2020/0020/OSM.DOBCH uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, jako "prodávajícím" a·společností Tauer, s.r.o., jako "kupujícím"
BJ 00557/2021k návrhu ceníku na pronájem mobilního podia
BJ 00488/2021k návrhu úpravy platů ředitelům příspěvkových právnických osob (organizací) - mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8
BJ 00558/2021k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8
BJ 00546/2021k návrhu uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o poskytování úklidových služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Poskytování úklidových služeb a dalších souvisejících činností v·budovách ÚMČ Praha 8 a jejich okolí"
BJ 00555/2021k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Revitalizace parku Dlážděnka – Etapa 1 A"