Číslo materiáluVěc
BJ 00043/2022k návrhu změny v komisi pro územní rozvoj a památkovou péči Rady městské části Praha 8
BJ 00038/2022k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) - ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Lešenská 2
BJ 00726/2021k návrhu zpětvzetí odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí, jímž byl schválen stavební záměr na stavbu „Novostavba ambulantní zdravotní zařízení“ Praha, Libeň, Nad Rokoskou, na pozemcích parc.č.·683, 682, 684/1, všechny na k.ú. Libeň v Praze 8
BJ 00705/2021k návrhu vyjádření k dokumentaci ke společnému řízení Domy pro·individuální bydlení Pod Hliništěm, parc.č. 297, 1724, 2339/1, k.·ú.·Kobylisy
BJ 00044/2022k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 827/99 a·827/253, oba v k. ú. Bohnice, obec Praha, za účelem umístění lešení a kontejneru na odpad stavební činnosti na rekonstrukci lodžií pro·Bytové družstvo Poznaňská 437 - 439
BJ 00042/2022k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena" umístění vodovodní přípojky na pozemku parc.·č.·1060 na k. ú. Čimice, obec Praha
BJ 00029/2022k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů", v objektu ve vlastnictví BD Zenklova 576, uzavřené v·rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha·8 – čp. 576, np. 602, na k. ú. Libeň a·na·adrese Zenklova 27, 180·00·Praha 8
BJ 00037/2022k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a.s.