Číslo materiáluVěc
BJ 00297/2015k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2015 až 2019
BJ 00096/2015k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2014
BJ 00336/2015k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8
BJ 00386/2015k návrhu úpravy Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované - hospodářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2015
BJ 00421/2015k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2015
BJ 00423/2015k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na podporu aktivit v˙oblasti podpory sportu pro dospělé a dorost na rok 2015
BJ 00401/2015k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha˙8, jako "dárcem", a příspěvkovou organizací - Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, jako "obdarovaným"
BJ 00393/2015k návrhu zřízení příspěvkové právnické osoby (organizace) "Osmička pro rodinu" a k návrhu její zřizovací listiny
BJ 00400/2015k návrhu změny Přílohy č. 2 "Zřizovací listiny" Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, v platném znění
BJ 00408/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc.č. 1324/67, 1324/68 a 1324/69 na k.ú. Troja a˙podílu 51/108 pozemku parc.č. 527/99 na k.ú. Střížkov v Praze 8, ve˙vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00410/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc.č. 648/1 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl.m.˙Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00409/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc.č. 4063/28 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl.m.˙Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00411/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc.č. 396/1, parc.č. 394, parc.č. 395/1, vše na k.ú. Libeň v˙Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00407/2015k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 134/2014 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 17. září 2014, a k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 321/7, o výměře 297 m2, s domem čp. 146, na adrese Sokolovská 70, pozemku parc.˙č.˙320, o výměře 340 m2, s domem čp. 182, na adrese Sokolovská 72, a˙pozemku parc. č. 319/3, o výměře 280 m2, s domem čp. 92, na˙adrese Sokolovská 74, vše na k. ú. Karlín v Praze 8
BJ 00385/2015k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 186 372,- Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 14, v domě čp. 1969, na k. ú. Kobylisy a na adrese Střelničná 36, 182˙00 Praha 8
BJ 00362/2015k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 145/2014 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 26. listopadu 2014 k návrhu pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 8 podepisováním doložky, potvrzující právní úkon Městské části Praha 8 ve smyslu zákona o˙hlavním městě Praze, v platném znění