Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 140 322,- Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k˙bytu č. 10, v domě čp. 359, na k. ú. Bohnice a na adrese Štětínská 25, 181˙00˙Praha˙8 (BJ 00848/2015)

Usnesení: NavrhBodu76504706_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_-_Kvisovi_-_anonymizovana.doc