Číslo materiáluVěc
BJ 00263/2016k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2016 až 2020
BJ 00377/2016k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2015
BJ 00385/2016k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v sociální oblasti na˙rok 2016
BJ 00427/2016k návrhu na odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně organizacím Romodrom o.p.s., Pražská jezdecká stáj Dolní Chabry, Tchoukball Praha, o.s., Tělocvičná jednota Sokol Kobylisy II, a˙A˙centrum - Váš průvodce těhotenstvím a rodičovstvím, o.p.s.
BJ 00426/2016k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury a˙volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2016
BJ 00425/2016k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na podporu aktivit v˙oblasti podpory sportu pro dospělé a dorost na rok 2016
BJ 00424/2016k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2016
BJ 00433/2016k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 akademické malířce paní Helze Hoškové - Weissové
BJ 00434/2016k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 designéru panu Svatopluku Královi
BJ 00411/2016k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v˙celkové výši 180 255,31 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a˙služeb z˙nájemní smlouvy k bytu č. 10, v domě čp. 534, na k. ú. Karlín a˙na˙adrese Březinova 23, 186 00 Praha 8
BJ 00410/2016k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 121 198,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k˙bytu˙č.˙29, v domě čp. 430, na k. ú. Bohnice a na adrese Poznaňská˙43, 181 00 Praha 8
BJ 00439/2016k návrhu prominutí a odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118˙772,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k˙bytu č. 49, v domě čp. 12, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, 186˙00˙Praha 8
BJ 00412/2016k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné, a paní Pavlou Černíkovou a paní Janou Černíkovou, fyzickými osobami, na straně druhé
BJ 00421/2016k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 532/44 na k.ú. Střížkov v Praze 8, ve vlastnictví Hl.˙m.˙Prahy, do správy Městské části Praha 8