Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2585 s·domem čp.˙407, vše˙na˙k.˙ú.˙Libeň a na adrese Prosecká 30, 180·00·Praha 8 (BJ 00046/2017)

Usnesení: NavrhBodu101358323_public.pdf
Přílohy: