Číslo materiáluVěc
BJ 00845/2017k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2017 až 2021
BJ 00831/2017k návrhu stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle·zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.·o·výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v·úplném znění
BJ 00879/2017k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8
BJ 00796/2017k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2018
BJ 00850/2017k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 101·361,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu·č.·27, v domě čp. 429, na k. ú. Bohnice a na adrese Poznaňská·45, 181 00 Praha 8
BJ 00855/2017k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 121 869,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu č. 2, v domě čp. 540, na k. ú. Karlín a na adrese Jirsíkova 4, 186·00·Praha 8
BJ 00851/2017k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 141 033,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 43, v domě čp. 522, na k. ú. Bohnice a na adrese Cafourkova 5, 181·00·Praha 8
BJ 00852/2017k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 149·815,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu·č.·43, v domě čp. 524, na k. ú. Bohnice a na adrese Cafourkova·9, 181 00 Praha 8
BJ 00854/2017k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 195·092,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu·č.·4, v domě čp. 474, na k. ú. Bohnice a na adrese Radomská 11, 181 00 Praha 8
BJ 00853/2017k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 555 372,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu č. 1, v domě čp. 150, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 43, 186˙00·Praha 8
BJ 00651/2017k návrhu prominutí a odpisu dluhu (smluvních pokut) v celkové výši 1 231 884,93 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb za·pronájem prostorů sloužícího podnikání č. 110 v objektu čp. 780, k.·ú.·Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8
BJ 00875/2017k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu id. podílu 17/24 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – id. podílu 17/24 pozemku parc. č. 327, s id. podílem 17/24 domu čp. 208, vše·na·k.·ú.·Karlín a na adrese Křižíkova 55, 186 00 Praha 8