Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 767/203 ("ostatní plocha - manipulační plocha"), na k. ú. Karlín v Praze 8 (BJ 00170/2018)

Usnesení: NavrhBodu136728341_public.pdf
Přílohy: