Číslo materiáluVěc
BJ 00333/2018k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2017
BJ 00226/2018k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8
BJ 00014/2018k návrhu uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů uzavřené mezi městskou částí Praha 8 a Českou spořitelnou, a.s.
BJ 00285/2018k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 paní PhDr.·Marii Petrželové
BJ 00283/2018k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Josefu Vojtovi
BJ 00284/2018k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Ing.·Františku Suchému
BJ 00329/2018k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha·8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v·období od·1. listopadu 2017 do 30. dubna 2018, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v·období od·1.·listopadu 2017 do 30. dubna 2018
BJ 00349/2018k návrhu uzavření "Darovacích smluv" mezi Městskou částí Praha·8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy jako·"obdarovaným", o darování věcného daru v celkové hodnotě 99·973,- Kč
BJ 00351/2018k návrhu uzavření "Darovacích smluv" mezi Městskou částí Praha·8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl.·m.·Prahy jako·"obdarovaným", o darování věcného daru v celkové hodnotě·150·000·Kč
BJ 00345/2018k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 150 000 Kč
BJ 00347/2018k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 150 000 Kč
BJ 00331/2018k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2018
BJ 00332/2018k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2018
BJ 00140/2018k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 100 747,- Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu č. 17, v domě čp. 46, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 51, 186·00·Praha 8
BJ 00323/2018k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 130 649,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu·č.·109, v domě čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8
BJ 00342/2018k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 827/243 na k.ú. Bohnice v Praze 8, ve vlastnictví Hl.·m˙Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00299/2018k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 3829/7, 2318/4, 2318/5, 2318/6 na k.ú. Libeň v·Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00336/2018k návrhu směny pozemku parc.č. 121/2, o výměře 66 m2, na·k.ú.Bohnice v Praze 8, ve˙vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do˙správy Městské části Praha 8, za˙pozemek parc.č. 122/2, o˙výměře 66 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8, ve˙vlastnictví společnosti Rezidence Bohnická s.r.o. (IČO: 054 72 661)
BJ 00340/2018k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy - pozemky na k. ú. Čimice v Praze 8
BJ 00362/2018k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu Územního plánu hl.·m.·Prahy (Metropolitního plánu)