Číslo materiáluVěc
BJ 00495/2018k návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8
BJ 00502/2018k návrhu stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle·zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o·výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v·úplném znění
BJ 00503/2018k návrhu stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v·souvislosti s výkonem funkce podle § 52 odst.5 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
BJ 00659/2018k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. května 2018 do 5. října 2018, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2018 do 5. října 2018
BJ 00615/2018k návrhu prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně organizaci Lob Sports Academy, z.s.
BJ 00447/2018k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8
BJ 00456/2018k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2019