Bod jednání: k návrhu vydání Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a·mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 (BJ 00265/2019)

Usnesení: NavrhBodu184519553_public.pdf
Přílohy:Priloha.doc