Výsledky hlasování ze dne 25.09.2019 - Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 25.09.2019
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 42 42
0. - Zahájení, schválení programu 44 19
(Pozn: Návrh pan Slávka)
0. - Zahájení, schválení programu 44 34
(Pozn: Návrh paní Tůmová)
0. - Zahájení, schválení programu 44 19
(Pozn: Návrh paní Tůmová)
0. - Zahájení, schválení programu 44 44
(Pozn: Návrh paní Tůmová)
0. - Zahájení, schválení programu 44 19
(Pozn: Návrh paní Tůmová)
0. - Zahájení, schválení programu 44 19
(Pozn: Návrh paní Tůmová)
0. - Zahájení, schválení programu 44 19
(Pozn: Návrh pan Pavlů)
0. - Zahájení, schválení programu 44 19
(Pozn: Návrh pan Němeček)
0. - Zahájení, schválení programu 44 19
(Pozn: Návrh pan Stránský)
0. - Zahájení, schválení programu 44 19
(Pozn: Návrh pan Pavlů)
0. - Zahájení, schválení programu 44 19
(Pozn: Návrh paní Vojtíšková)
0. - Zahájení, schválení programu 44 30
3.;4.;5.;6. - Blokové hlasování k bodům: 3.; 4.; 5.; 6. 44 44
9. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 44, 47, 48/1, 48/3, 49/1 a 3723/7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0388/2019) 43 42
18. - Interpelace občanů 44 35
10. - Návrh Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0483/2019) 44 41
10. - Návrh Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0483/2019) 44 25
11. - Návrh Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0485/2019) 43 25
12. - Návrh Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0484/2019) 43 25
13. - Návrh Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů na bytových domech navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0486/2019) 43 25
1. - Zpráva o "Vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 8 za 1. pololetí roku 2019" (k usn. č. Usn RMC 0407/2019) 43 25
2. - Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0367/2019) 43 24
7. - Návrh odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně (k usn. č. Usn RMC 0466/2019) 43 42
8. - Návrh vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0400/2019) 43 25
14. - Návrh změny v Řídící radě spolku Příměstský park Trojská kotlina,z.s. (k usn. č. Usn RMC 0476/2019) 42 32
15. - Návrh úplného znění "Zřizovací listiny" příspěvkové organizace městské části Praha 8 "Osmička pro rodinu" (k usn. č. Usn RMC 0477/2019) 42 32
16. - Návrh podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu (k usn. č. Usn RMC 0494/2019) 42 26
17. - Situace bytového domu Vítkova 19 42 41
(Pozn: Návrh pan Nepil)