Číslo materiáluVěc
BJ 00513/2019ke Zprávě o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. pololetí roku 2019"
BJ 00475/2019k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8
BJ 00501/2019k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu MUDr. Zdeňkovi Bašnému
BJ 00499/2019k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Milanu Zelenkovi
BJ 00500/2019k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Rostislavu Osičkovi
BJ 00498/2019k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Josefu Pešatovi
BJ 00546/2019k návrhu odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně
BJ 00420/2019k návrhu vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
BJ 00549/2019k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 44, 47, 48/1, 48/3, 49/1 a 3723/7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00574/2019k návrhu Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8
BJ 00577/2019k návrhu Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8
BJ 00575/2019k návrhu Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8
BJ 00578/2019k návrhu Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů na bytových domech navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8
BJ 00564/2019k návrhu změny v Řídící radě spolku Příměstský park Trojská·kotlina,·z.·s.
BJ 00560/2019k návrhu úplného znění "Zřizovací listiny" příspěvkové organizace Městské části Praha 8 "Osmička pro rodinu"
BJ 00583/2019k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu