Výsledky hlasování na zasedání ze dne 18.12.2019 - Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 18.12.2019
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 41 41
0. - Zahájení, schválení programu 45 44
( Pozn: Návrh pan Gros )
0. - Zahájení, schválení programu 45 19
( Pozn: Návrh pan Pavlů, č. 1 )
0. - Zahájení, schválení programu 45 19
( Pozn: Návrh pan Pavlů, č. 2 )
0. - Zahájení, schválení programu 45 19
( Pozn: Návrh paní Tůmová )
0. - Zahájení, schválení programu 45 21
( Pozn: Návrh paní Tůmová, č. 2 )
0. - Zahájení, schválení programu 45 17
( Pozn: Návrh pan Ptáček )
0. - Zahájení, schválení programu 45 19
( Pozn: Návrh pan Pavlů, č.3 )
0. - Zahájení, schválení programu 45 19
( Pozn: Návrh pan Pavlů, č.4 )
0. - Zahájení, schválení programu 45 41
( Pozn: Návrh pan Pavlů, č.5 )
0. - Zahájení, schválení programu 45 21
( Pozn: Návrh paní Vojtíšková )
0. - Zahájení, schválení programu 45 20
( Pozn: Návrh paní Hamalová )
0. - Zahájení, schválení programu 45 28
1. - Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2020 (k usn. č. Usn RMC 0664/2019) 45 30
2. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května 2019 do 31. října 2019, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2019 do 31. října 2019 (k usn. č. Usn RMC 0603/2019) 45 43
2A - Návrh stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s novelizací nařízení vlády č. 318/2017·Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v úplném znění 45 43
14. - Interpelace občanů 45 40
3. - Návrh vypracování "Zásad pro výstavbu na území městské části Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0662/2019) 45 17
( Pozn: Návrh pan Slávka )
3. - Návrh vypracování "Zásad pro výstavbu na území městské části Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0662/2019) 45 37
4. - Návrh zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0663/2019) 44 14
( Pozn: Návrh pan Slávka )
4. - Návrh zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0663/2019) 44 21
( Pozn: Návrh pan Slávka, č.2 )
4. - Návrh zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0663/2019) 44 30
( Pozn: Návrh pan Nepil )
5. - Návrh založení „Nadačního fondu Vzdělaná Osmička“ (k usn. č. Usn RMC 0665/2019) 43 6
( Pozn: Návrh pan Stránský )
5. - Návrh založení „Nadačního fondu Vzdělaná Osmička“ (k usn. č. Usn RMC 0665/2019) 43 26
6. - Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné, a panem Mehrazem Ali a paní Marií Aliovou, fyzickými osobami, na straně druhé (k usn. č. Usn RMC 0650/2019) 43 35
7. - Návrh prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 463 869,77 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0651/2019) 43 40
7. - Návrh prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 463 869,77 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0651/2019) 43 42
8. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 499 995,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0652/2019) 43 42
9. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, pozemek parc. č. 644 jehož součástí je objekt č.p. 1312 a pozemku parc. 645, vše na k.ú. Libeň (k usn. č. Usn RMC 0667/2019) 43 43
10. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 ­ úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 2235 s domem čp. 616, a pozemku parc. č. 2236/3 (odděleného z pozemku parc. č. 2236 dle Geometrického plánu č. 4745-219/2019 ze dne 6.11.2019 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Milanem Dvořákem) vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, 180 00 Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0668/2019) 43 26
11. - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 527/97 („ostatní plocha“), o výměře 8325 m2, na k. ú. Střížkov, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0669/2019) 42 26
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 42
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 42
( Pozn: 1 a 3 )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 15
( Pozn: Návrh pan Slávka )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 29
( Pozn: počet členů: 9 )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 36
( Pozn: předseda )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 34
( Pozn: p. Mrázek )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 37
( Pozn: p. Slabihoudek )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 36
( Pozn: p. Hřebík )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 35
( Pozn: p. Vítek )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 42
( Pozn: p. Slávka )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 19
( Pozn: p. Stránský )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 41
( Pozn: p. Vilgus )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 37
( Pozn: p. Fichtner )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 38
( Pozn: p. Němeček )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 40
( Pozn: tajemník )
12. - Návrh na zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro projekt Nová Palmovka 42 37
13. - Projednání oprávněnosti umístění movitého majetku (jachty, automibily) v suterénu Bílého domu 40 22