Bod jednání: k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc.·č.·527/97(„ostatní plocha“), o výměře 8325 m2, na·k.·ú.·Střížkov, obec Praha (BJ 00686/2018)

Usnesení: NavrhBodu163981624_public.pdf
Přílohy: