Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, pozemek parc. č. 644 jehož součástí je objekt č.p. 1312 a·pozemku parc. 645, vše na k.ú. Libeň (BJ 00784/2019)

Usnesení: NavrhBodu200769918_public.pdf
Přílohy: