Bod jednání: k návrhu uzavření Pojistné smlouvy mezi Městskou částí Praha 8 jako·"pojištěným" a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., jako·"pojistitelem" (BJ 00113/2020)

Usnesení: NavrhBodu211957752_public.pdf
Přílohy: