Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2591/76 („zastavěná plocha“), o výměře 5 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (BJ 00625/2020)

Usnesení: NavrhBodu226541113_public.pdf
Přílohy: