Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙646, na·k. ú. Libeň (BJ 00642/2020)

Usnesení: NavrhBodu226819444_public.pdf
Přílohy: