Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙296 s domem čp. 641, vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 145, 180˙00˙Praha˙8 (BJ 00643/2020)

Usnesení: NavrhBodu226820643_public.pdf
Přílohy: