Bod jednání: k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č˙2024/8(„ostatní plocha"), a parc.˙č.˙2628/5 ("ostatní plocha") na·k.·ú.·Kobylisy, obec Praha (BJ 00646/2020)

Usnesení: NavrhBodu226835258_public.pdf
Přílohy: