Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – podíl 3/4 pozemku parc.·č.·2280 („zastavěná plocha") s domem čp. 819 ("objekt k·bydlení"), na·adrese V Zahradách 10, vše k. ú. Libeň, obec Praha (BJ 00650/2020)

Usnesení: NavrhBodu226854533_public.pdf
Přílohy: