Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc.·č.·836/1,parc. č. 836/2, parc. č. 836/4, a parc. č. 837/1, na·k.·ú.·Troja, obec Praha (BJ 00654/2020)

Usnesení: NavrhBodu226864067_public.pdf
Přílohy: