Číslo materiáluVěc
BJ 00054/2021k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 až 2025
BJ 00084/2021k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2026
BJ 00078/2021k návrhu vydání "Dodatku č. 4" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
BJ 00026/2021k návrhu prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8
BJ 00057/2021k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 410 418,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Střížkov, Praha 8
BJ 00092/2021k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 457 288,00 Kč vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8
BJ 00091/2021k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 147 824,00 Kč vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8
BJ 00114/2021k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙827/370 (odděleného z pozemku parc. č. 827/13 dle Geometrického plánu č.·1005-151/2020 ze dne 17.9.2020 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Michalem Novákem) na k. ú. Bohnice v·Praze 8
BJ 00093/2021k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu
BJ 00117/2021k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8
BJ 00119/2021k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2021
BJ 00120/2021k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 2021
BJ 00122/2021k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2021
BJ 00113/2021k návrhu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 8