Výsledky hlasování na zasedání ze dne 17.06.2021 - Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 16.06.2021
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 40 39
0. - Zahájení, schválení programu 40 17
( Pozn: Návrh pan Staněk; návrh č.1 )
0. - Zahájení, schválení programu 40 39
( Pozn: Návrh paní Vojtíšková )
0. - >Zahájení, schválení programu 40 17
( Pozn: Návrh pan Staněk; návrh č.2 )
0. - Zahájení, schválení programu 40 38
( Pozn: Návrh pan Slobodník )
0. - Zahájení, schválení programu 40 32
( Pozn: Návrh pan Nepil; návrh č.1 )
0. - Zahájení, schválení programu 40 29
( Pozn: Návrh pan Nepil; návrh č.2 )
0. - Zahájení, schválení programu 40 34
11. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 ­ úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 48/2, o výměře 443 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 48 dle Geometrického plánu č. 1771-51/2021 ze dne 4. 3. 2021), jehož součástí je dvorní objekt bez čp./č.ev., k. ú. Karlín, obec Praha, na adrese Sokolovská 120/62, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0242/2021) 40 23
12. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 ­ úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 881/222 (odděleného z pozemku parc. č. 881/203 dle Geometrického plánu č.·1187-14/2021 ze dne 9.4.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Petrou Kalátovou) na k. ú. Čimice v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0251/2021) 40 39
3. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021 (k usn. č. Usn RMC 0216/2021) 40 39
4. - Návrh připomínek Městské části Praha 8 k některým změnám vlny 20 (Z 3385/20, Z 3388/20, Z 3389/20 Z 3394/20) do zahájeného řízení o vydání části změn vlny 20 (k usn. č. Usn RMC 0199/2021) 40 29
5. - Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2021 (k usn. č. Usn RMC 0232/2021) 40 40
6. - Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 2021 (k usn. č. Usn RMC 0256/2021) 40 40
1. - Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2020 (k usn. č. Usn RMC 0214/2021) 40 24
2. - Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0213/2021) 40 25
7. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 530 002,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0119/2021) 40 33
( Pozn: sloučení rozpravy )
7. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 530 002,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0119/2021) 40 33
8. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1 894 664,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Čimice, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0120/2021) 40 26
9. - Návrh odpisu nedobytného dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 305 378,95 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0231/2021) 40 35
10. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 886 722,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0230/2021) 39 27
14. - Zrušení usnesení a návrh nového usnesení k připojení se k aplikaci CityVizor 38 14
( Pozn: Návrh pan Hamal Dvořák )
14. - Zrušení usnesení a návrh nového usnesení k připojení se k aplikaci CityVizor 38 15
( Pozn: Návrh pan Hamal Dvořák; návrh č.2 )
14. - Zrušení usnesení a návrh nového usnesení k připojení se k aplikaci CityVizor 38 25