Číslo materiáluVěc
BJ 00411/2021k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8
BJ 00296/2021k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·RNDr.·Miloslavu Štulcovi
BJ 00299/2021k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·Milanu Špinkovi
BJ 00298/2021k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·Ondřeji Hrabovi
BJ 00451/2021k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou
BJ 00449/2021k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o.
BJ 00452/2021k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o.
BJ 00474/2021k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙1640/17 (odděleného z pozemku parc. č. 1640/1 dle Geometrického plánu č.·2548-3041/2021 ze dne 13.7.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Walenkou) na k. ú. Kobylisy v·Praze 8
BJ 00450/2021k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši·1·165·638,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, Praha 8