Číslo materiáluVěc
BJ 00638/2021k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 až 2025
BJ 00591/2021k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2022
BJ 00625/2021k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. května 2021 do 31. října 2021, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2021 do 31. října 2021
BJ 00573/2021k návrhu připomínek Městské části Praha 8 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, který je dle doručeného oznámení ve fázi zahájeného řízení o vydání
BJ 00633/2021k návrhu majetkového převodu – úplatného převodu id. podílu 1/12 nemovitosti - pozemku parc. č. 527/111, k. ú. Střížkov v Praze 8, ve·vlastnictví tří fyzických osob, do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy Městské části Praha 8
BJ 00629/2021k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy
BJ 00626/2021k návrhu odpisu nedobytného dluhu v souhrnné výši·10·218·280,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv k·bytům a nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k.·ú.·Kobylisy a k. ú. Bohnice, Praha 8
BJ 00649/2021k návrhu Dohody o narovnání a vypořádání práv a povinností souvisejících s budovou "Nová Palmovka" mezi Městskou částí Praha·8, společností Metrostav Alfa s.r.o., a Hlavním městem Prahou