Výsledky hlasování na zasedání ze dne 17.05.2023 - zasedání ZMČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 17.05.2023
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 41 41
0. - Zahájení, schválení programu 42 41
( Pozn: Návrh pan Nepil )
0. - Zahájení, schválení programu 42 42
( Pozn: Návrh pan Stránský )
0. - Zahájení, schválení programu 42 42
( Pozn: Návrh pan Štěrba )
0. - Zahájení, schválení programu 42 41
( Pozn: Návrh pan Musílek )
0. - Zahájení, schválení programu 42 14
( Pozn: Návrh pan Trník )
0. - Zahájení, schválení programu 42 15
( Pozn: Návrh pan Stránský )
0. - Zahájení, schválení programu 42 42
1. - Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2023 ­ 2027 (k usn. č. Usn RMC 0095/2023) 42 42
4. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v souhrnné výši 6 314 750,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Čimice a k. ú. Bohnice, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0075/2023) 42 42
5. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy - veřejné osvětlení bezmotorové komunikace A2 - Breitfeldova, Štorchova, na pozemcích na k. ú. Karlín a Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0145/2023) 42 42
6. - Návrh uzavření "Dohody o narovnání a vypořádání vzájemných práv a povinností" mezi městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Vosmíkových 18, a "Dohody o ukončení nájemní smlouvy a narovnání a vypořádání vzájemných práv a povinností" mezi městskou částí Praha 8 a jednotlivými fyzickými osobami (k usn. č. Usn RMC 0164/2023) 42 28
10. - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 4030/3, parc. č. 4030/47 a parc. č. 4030/48, vše k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0188/2023) 42 41
10a. - Aktualizace usnesení k připojení MČ Praha 8 k aplikaci Cityvizor 41 40
3. - Návrh k naplněné vzdělávací kapacitě ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí (k usn. č. Usn RMC 0166/2023) 41 41
2. - Návrh stanoviska MČ Praha 8 k plošnému zavedení maximální rychlosti 30 km/h (k usn. č. Usn RMC 0165/2023) 40 28
( Pozn: Návrh pan Cibulka )
2a. - Návrh stanoviska MČ Praha 8 k rušení poboček České pošty 40 33
7. - Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a Romodrom o.p.s., Praha 1 jako "obdarovaným" ( k usn. č. Usn RMC 0130/2023) 40 36
( Pozn: sloučení diskuse )
7. - Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a Romodrom o.p.s., Praha 1 jako "obdarovaným" ( k usn. č. Usn RMC 0130/2023) 40 36
8. - Návrh poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2023 (k usn. č. Usn RMC 0162/2023) 40 40
9. - Návrh poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže pro rok 2023 (k usn. č. Usn RMC 0163/2023) 40 40