Číslo materiálu Věc
BJ 00073/2024 k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2029
BJ 00023/2024 k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 8
BJ 00026/2024 k návrhu stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
BJ 00065/2024 K návrhu "Koncepce prevence kriminality 2024 - 2029 městské části Praha 8"
BJ 00054/2024 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2024
BJ 00052/2024 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2024
BJ 00053/2024 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže pro rok 2024
BJ 00045/2024 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc.˙č.˙2487/8, parc. č. 2487/9, parc. č. 2487/10, a parc. č. 2487/11 (oddělených z pozemku parc.·č.·2487 dle Geometrického plánu č.·2649-44/2023 ze dne 14. 6. 2023 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Milošem Němcem) na k. ú. Kobylisy v·Praze 8
BJ 00082/2024 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 3584/8 (odděleného z pozemku parc. č. 3584 dle Geometrického plánu č. 5298-90/2023 ze dne 5.1.2024 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Františkem Štípkem) na k. ú. Libeň v Praze 8
BJ 00047/2024 k návrhu nabytí jednotky č. 1051/1 (jiný nebytový prostor) vymezené dle občanského zákoníku v pozemku parc.č. 2850 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba čp. 1051 (bytový dům), část obce Libeň, a zrušení věcného břemena - služebnosti bezplatného požívání prostor dříve označených jako prostory č. 602 a č. 603 v domě čp. 1051 na adrese Světova 15, na pozemku parc. č. 2850, vše v k. ú. Libeň
BJ 00091/2024 k návrhu nabytí nemovitého majetku - části pozemku parc. č. 3465/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba čp. 2179 (jiná stavba), vše na LV č. 172, na k. ú. Libeň a na adrese Palmovka 6a, 180 00 Praha 8, pro účely zřízení DS, a schválení podání žádosti o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor" z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)
BJ 00090/2024 k návrhu nabytí jednotky č.2530/145 vymezené dle občan. zákoníku v pozemku parc.č.3672/1,jehož součástí je stavba čp.2530 (byt. dům),parc.č.3672/5,parc.č.3954/10,parc.č.3954/11,parc.č.3954/12,č.LV 17816,podíl na společných částech 2182/53900,na k.ú. Libeň, pro účely zřízení DS
BJ 00087/2024 k návrhu podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu Územního plánu "Návrh změny hranice Oblasti 1 (oddíl 7b Výšková regulace) zahrnující oblast zákazu výškových staveb" ve zkráceném postupu
BJ 00086/2024 k návrhu podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy "Střížkovská" ve zkráceném postupu