Číslo materiáluVěc
BJ 00437/2015ke Zprávě o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. pololetí roku 2015"
BJ 00566/2015k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8
BJ 00634/2015k návrhu vydání Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy a˙mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
BJ 00637/2015k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na oblast kultury a˙volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2015
BJ 00657/2015k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v sociální oblasti na˙rok 2015
BJ 00660/2015k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015
BJ 00576/2015k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 351 136,-Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 2, v domě čp. 1034, na k. ú. Kobylisy a na adrese Nad Šutkou 13, 182 00 Praha 8
BJ 00684/2015k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 142 753,20 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 24, v domě čp. 522, na k. ú. Bohnice a na adrese Cafourkova 5, 181˙00 Praha 8
BJ 00662/2015k návrhu úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. - budovy bez čp./če (technické vybavení), umístěné na pozemku parc. č. 2621/92, k. ú. Kobylisy, ve vlastnictví obce, tj.˙Hlavního města Prahy, svěřeném do správy MČ Praha 8, do˙vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřená správa Městské části Praha 8,
BJ 00675/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8, svěření nemovitostí - částí pozemků parc.č. 769/10, 843/3 a 854/17, vše˙na˙k. ú. Karlín, obec Praha, dle GP 1375-247/2015 a pozemků parc.˙č.˙844/22 a 854/63, oba na k. ú. Karlín, obec Praha ve˙vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00574/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙799 na˙k.˙ú.˙Troja v Praze 8
BJ 00545/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu obecní nemovitosti svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2596/102 ("ostatní plocha - jiná plocha"), o výměře 72 m2, na k. ú. Kobylisy v Praze 8
BJ 00674/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc.č. 2364/488 na k.ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8, který vznikl rozdělením pozemku parc.č. 2364/1 na k.ú. Kobylisy, dle GP 1945-160/2015
BJ 00687/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 98/1 ("zastavěná plocha a nádvoří"), s domem čp. 247 ("objekt k bydlení"), na adrese Vítkova 7, a stavby bez č.p./č.e. ("jiná stavba") na pozemku jiného vlastníka parc. č. 98/3, vše na k. ú. Karlín v Praze 8
BJ 00686/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 141 ("zastavěná plocha a nádvoří"), s domem čp. 329 ("objekt k bydlení"), na adrese Křižíkova 3, vše na k. ú. Karlín v Praze 8
BJ 00685/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 55/4 ("zastavěná plocha a nádvoří"), o výměře 215 m2, s domem čp. 153 ("objekt k bydlení"), na adrese Křižíkova 41, a pozemku parc.˙č.˙55/5 ("zastavěná plocha a nádvoří"), o výměře 146 m2, vzniklých rozdělením pozemku parc. č. 55, k. ú. Karlín, dle geometrického plánu č. 1350-182/2015, vypracovaného Ing. Milanem Dvořákem dne 22.˙června 2015, vše na k. ú. Karlín v Praze 8
BJ 00664/2015k návrhu odůvodnění významné veřejné zakázky podle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce "Zajištění celoroční údržby zeleně a˙dalších ploch"
BJ 00667/2015k návrhu stanoviska Zastupitelstva městské části Praha 8 k návrhu č.˙BJ 00405/2015 předloženému na jednání Rady městské části Praha˙8 dne 12. srpna 2015