Číslo materiáluVěc
BJ 00055/2017k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2017 až 2021
BJ 00059/2017k návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2017 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2022
BJ 00087/2017k návrhu projednání dokumentu "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 - 2026"
BJ 00046/2017k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2585 s·domem čp.˙407, vše˙na˙k.˙ú.˙Libeň a na adrese Prosecká 30, 180·00·Praha 8
BJ 00039/2017k návrhu úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, pozemků parc.˙č.˙737/2 a parc. č. 739/2, k. ú. Karlín, do vlastnictví obce, tj.˙Hlavního města Prahy, svěřená správa Městské části Praha˙8
BJ 00041/2017k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc.˙č.˙626/72 a parc. č. 626/73, oba na˙k.˙ú.˙Čimice v Praze 8
BJ 00075/2017k návrhu uzavření "Smlouvy o úplatném postoupení pohledávky" za·dlužníkem, v souvislosti s nájmem bytu v domě, který je ve·vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8