Číslo materiáluVěc
BJ 00759/2019k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2020
BJ 00711/2019k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. května 2019 do 31. října 2019, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2019 do 31. října 2019
BJ 00770/2019k návrhu vypracování "Zásad pro výstavbu na území Městské části Praha 8"
BJ 00786/2019k návrhu zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8
BJ 00767/2019k návrhu založení "Nadačního fondu Vzdělaná Osmička"
BJ 00777/2019k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné, a panem Mehrazem Ali a paní Marií Aliovou, fyzickými osobami, na straně druhé
BJ 00772/2019k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 463 869,77 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8
BJ 00775/2019k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 499 995,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8
BJ 00784/2019k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, pozemek parc. č. 644 jehož součástí je objekt č.p. 1312 a·pozemku parc. 645, vše na k.ú. Libeň
BJ 00792/2019k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙2235 s domem čp. 616, a pozemku parc. č. 2236/3 (odděleného z pozemku parc. č. 2236 dle Geometrického plánu č. 4745-219/2019 ze dne 6.11.2019 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Milanem Dvořákem) vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, 180˙00˙Praha˙8
BJ 00686/2018k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc.·č.·527/97(„ostatní plocha“), o výměře 8325 m2, na·k.·ú.·Střížkov, obec Praha