Číslo materiáluVěc
BJ 00336/2019k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha˙8
BJ 00286/2019k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 až 2023
BJ 00288/2019k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2018
BJ 00337/2019k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu
BJ 00285/2019k návrhu vydání "Dodatku č. 1" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
BJ 00265/2019k návrhu vydání Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a·mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
BJ 00301/2019k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 101 025,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8
BJ 00307/2019k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 166 895,15 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8
BJ 00302/2019k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 224 774,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8
BJ 00303/2019k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 502 163,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8
BJ 00304/2019k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha·8, na straně jedné, a paní Evou Rösslovou, fyzickou osobou, na straně druhé
BJ 00343/2019k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, získaného vlastní investiční výstavbou - Bezpečnostní protismykové úpravy na komunikacích na pozemcích na k. ú. Libeň, Troja a Kobylisy v Praze 8
BJ 00346/2019k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 005/2017 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 15.2.2017, a˙návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti pozemku parc. č. 626/119, o výměře 45 m2, k. ú. Čimice v Praze 8 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 626/73, o výměře 323 m2, k.·ú.·Čimice)
BJ 00257/2019k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙654/11 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 654/1), na k. ú. Libeň v·Praze·8
BJ 00310/2019k návrhu pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 k provádění kontrolních úkolů
BJ 00272/2019k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 10. října 2018 do 30. dubna 2019, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 10. října 2018 do 30. dubna 2019