Číslo materiáluVěc
BJ 00972/2015k návrhu variant a postupu řešení budoucích vztahů mezi Městskou částí Praha 8 a bytovými družstvy, v jejichž objektech je zřízeno věcné břemeno ve prospěch MČ Praha 8
BJ 00974/2015k návrhu uzavření "Darovacích smluv" mezi Městskou částí Praha 8 a˙subjekty provozujícími školské, sociální, sportovní a kulturní aktivity na území Městské části Praha 8
BJ 00751/2015k návrhu Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2016
BJ 00848/2015k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 140 322,- Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k˙bytu č. 10, v domě čp. 359, na k. ú. Bohnice a na adrese Štětínská 25, 181˙00˙Praha˙8
BJ 00847/2015k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků a úroků z prodlení) v˙celkové výši 685 292,- Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a˙služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 8, v domě čp. 950, na k. ú. Libeň a na adrese Pod Labuťkou 9, 180 00 Praha 8
BJ 00951/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc.č. 13/96 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve˙vlastnictví Hl.˙m.˙Prahy, do správy Městské části Praha 8, který vznikl rozdělením pozemku parc.č. 13/14 na k.ú. Libeň, dle˙GP˙4162-246/2015
BJ 00955/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc.č. 647/22 a parc.č. 693, vše na k.ú. Libeň, v Praze 8, ve˙vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00919/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙493/16 na˙k.˙ú.˙Libeň v Praze 8
BJ 00953/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc.č. 840/338 na k.ú. Bohnice v Praze 8, ve vlastnictví Hl.˙m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00952/2015k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 396/74 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl.˙m.˙Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00949/2015k návrhu "Dodatku č. 3" ke Zřizovací listině Gerontologického centra, příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 8
BJ 00954/2015k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8
BJ 00960/2015k návrhu schválení závěrů vyplývajících ze "Strategie správy aktiv v rámci Odboru správy majetku MČ Praha 8" a založení akciové společnosti Městské části Praha 8 „Osmá správa majetku a služeb a.s.“
BJ 00986/2015k zahájení procesu vedoucího ke zrušení společnosti Centrum Palmovka a.s. (IČ 24796590) se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8