Číslo materiáluVěc
BJ 00656/2017ke Zprávě o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. pololetí roku 2017"
BJ 00591/2017k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8
BJ 00657/2017k návrhu uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a Českou spořitelnou, a.s.
BJ 00654/2017k návrhu převodu finančních prostředků z účtů Městské části Praha·8 vedených u České spořitelny, a.s. na investiční účet vedený u·J&T·Banky, a.s.
BJ 00593/2017k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 137 900,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu č. 66, v domě čp. 768, na k. ú. Bohnice a na adrese Čimická 94, 181·00·Praha 8
BJ 00592/2017k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 207 633,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu č. 136, v domě čp. 577, na k. ú. Karlín a na adrese Molákova 34, 186·00·Praha 8
BJ 00651/2017k návrhu prominutí a odpisu dluhu (smluvních pokut) v celkové výši 1 231 884,93 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb za·pronájem prostorů sloužícího podnikání č. 110 v objektu čp. 780, k.·ú.·Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8
BJ 00659/2017k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 1631 a·parc. č. 1633/2, vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8
BJ 00660/2017k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 881/163, na k. ú. Čimice v Praze 8
BJ 00650/2017k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu id. podílu 1/4 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – id. podílu 1/4 pozemku parc.č. 2827, s id. podílem 1/4 domu čp. 1046, vše·na·k.·ú.·Libeň a na adrese Kotlaska 6, 180 00 Praha 8
BJ 00648/2017k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu id.·podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – id.·podílu 1/2 pozemku parc.˙č.˙73, s id. podílem 1/2 domu čp. 130, vše·na˙k.˙ú.˙Karlín a na adrese Vítkova 19, 186 00 Praha 8
BJ 00449/2017k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – id. podílu 1/2 pozemku parc.˙č.˙508, s id. podílem 1/2 domu čp. 468, vše·na˙k.˙ú.˙Karlín a na adrese Sokolovská 116, 186 00 Praha 8
BJ 00662/2017k návrhu projednání "Hodnotící zprávy o stavu implementace místní Agendy 21 v Městské části Praha 8 za období leden až srpen 2017 s·uvedením výsledků Veřejného fóra 2017"