Číslo materiáluVěc
BJ 00560/2020k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2021
BJ 00604/2020k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. května 2020 do 31. října 2020, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2020 do 31. října 2020
BJ 00585/2020k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 148 090,20 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·prostoru podnikání na k.ú. Libeň, Praha 8
BJ 00598/2020k návrhu vydání "Dodatku č. 3" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
BJ 00596/2020k návrhu upravených „Pravidel pro udělení čestného občanství MČ Prahy 8“
BJ 00577/2020k návrhu připomínek Městské části Praha 8 k návrhu aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
BJ 00655/2020k návrhu Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8
BJ 00580/2020k návrhu vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Zenklova/Primátorská na k.ú. Libeň v Praze 8
BJ 00606/2020k návrhu podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu zkráceným postupem – Zahrádky Šutka na k.ú. Troja v Praze 8
BJ 00608/2020k návrhu podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu zkráceným postupem – Zahloubení ulice V Holešovičkách na·k.·ú.·Libeň v Praze 8
BJ 00645/2020k návrhu změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 "Zřizovací listiny" Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, v˙platném znění
BJ 00542/2020k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 123 024,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8
BJ 00617/2020k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/2 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha
BJ 00625/2020k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2591/76 („zastavěná plocha“), o výměře 5 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha
BJ 00646/2020k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č˙2024/8(„ostatní plocha"), a parc.˙č.˙2628/5 ("ostatní plocha") na·k.·ú.·Kobylisy, obec Praha
BJ 00644/2020k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 557/2, parc. č. 557/3, parc. č. 557/4 a parc.č. 557/6, k.·ú.·Kobylisy, obec Praha
BJ 00643/2020k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙296 s domem čp. 641, vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 145, 180˙00˙Praha˙8
BJ 00642/2020k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙646, na·k. ú. Libeň
BJ 00654/2020k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc.·č.·836/1,parc. č. 836/2, parc. č. 836/4, a parc. č. 837/1, na·k.·ú.·Troja, obec Praha
BJ 00653/2020k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/1 („zastavěná plocha") s domem čp. 280 ("objekt k bydlení"), na adrese Okrouhlická 20, a pozemku parc. č. 366 ("zahrada"), a pozemku parc.·č.·365/5 ("zastavěná plocha") vše k. ú. Kobylisy, obec Praha
BJ 00650/2020k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – podíl 3/4 pozemku parc.·č.·2280 („zastavěná plocha") s domem čp. 819 ("objekt k·bydlení"), na·adrese V Zahradách 10, vše k. ú. Libeň, obec Praha